درس‌هاي موجود

فهرست نويسي نسخ خطي و چاپ سنگي
فهرست نويسي نسخ خطي و چاپ سنگي
استانداردهاي شوراي جهاني آرشيو
مهرخواني و مهرشناسي
تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS
از مارک تا BIBFRAME
دانشنامه نويسي و دائره المعارف نگاري 
طراحي کتابخانه ديجيتال
مارک اديت
محتواپردازي در آموزش هاي مجازي
مديريت تلفيقي مقابله با آفات زيست‌محيطي در موزه‌ها، آرشيوها و کتابخانه‌ها
شناسايي عکس‌هاي تاريخي
 زبان انگليسي تخصصي آرشيو